Виклик

На вході ди­зайн фір­ма, яка ство­рює ві­зу­альні ме­седжі й си­сте­ми. Проєк­ту­ють, грун­ту­ю­чись на ро­зу­мін­ні лю­дей, біз­не­су, тен­ден­цій, тех­но­ло­гій. При­ді­ля­ють ба­га­то ува­ги ко­муніка­цій­ним вла­сти­во­стям рі­шень, за­сто­со­ву­ю­чи се­міо­ти­ку, теорію ко­муніка­ції, лінг­ві­сти­ку.

Ви­клик — делі­кат­но до­не­сти спе­ціалі­за­цію ком­панії та на­тяк­ну­ти на під­хід до ро­бо­ти.

Рішення

Рі­шен­ня ба­га­тоша­ро­ве по зна­чен­ню та ін­тер­пре­та­ціям. Ба­зуєть­ся на мо­но­гра­мі «vc», яка вод­но­час озна­чає око. Сло­во «ві­зу­аль­ний» ра­зом з сим­во­лом ока — від­си­лан­ня до спе­ціалі­за­ції фір­ми на ві­зу­аль­них рі­шен­нях.

Кон­струк­ція зі сло­ва «ві­зу­аль­ний код», сим­во­лу ока, зо­ро­во­го ко­ну­са й об'єк­та все­ре­дині — на­тяк на про­цес сприй­нят­тя і де­ко­ду­ван­ня лю­ди­ною ві­зу­аль­но­го по­ві­дом­лен­ня.

Су­про­від­на гра­фіка до­но­сить ідею кон­ку­рен­ції по­ві­дом­лень за людську ува­гу і пам'ять, а ха­рак­тер від­си­лає до спе­ціалі­за­ції фір­ми.

Клієнт

Visualcode

Галузь

Професійні послуги

Закінчено

Грудень 2019

Термін

Три місяці

Вихід

  • Дослідження ринку
  • Конкурентний аудит
  • Особистість бренду
  • Ключові меседжi
  • Візуальний характер
  • Cтруктура системи
  • Елементи системи