Виклик

На вході ка­надський мо­но-ре­сто­ран з То­рон­то, який спе­ціалі­зуєть­ся на до­став­ці бур­герів пре­міаль­ної яко­сті по місту. Ком­панія не про­сто го­тує бур­ге­ри, а зво­дить діяльність в окре­му дис­ци­плі­ну, пра­г­ну­чи за­да­ва­ти но­вий рівень в ін­ду­стрії. Во­ни до­слід­жу­ють, екс­пе­ри­мен­ту­ють, опра­цьо­ву­ють дріб­ни­ці, за­сто­со­ву­ють не­з­ви­чайні для бур­герів ін­гредієн­ти.

Ви­клик — до­не­сти фо­ку­су­ван­ня ком­панії на бур­ге­рах і до­по­мог­ти за­пам'ята­ти ауди­торії її рід діяль­но­сті.

Рішення

Бур­го­но­мія — все­світ бур­герів. Кон­цеп­ція до­но­сить фо­кус ком­панії на бур­ге­рах. «Бур­го­но­мія» з од­но­го бо­ку озна­чає все­світ, з ін­шо­го на­тя­кає на спе­ціалі­за­цію ком­панії.

Ві­зу­аль­но, ідея все­світу обі­груєть­ся за до­по­мо­гою сим­во­лу, який асо­ці­юєть­ся як з бур­ге­ром так і пла­не­тою. Сим­вол ін­те­гро­ва­ний в ло­го­тип і па­тер­ни, які ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся в оформ­лен­ні упа­ко­вок та ін­ших ма­теріалів ком­панії.

Че­рез те, що важ­ли­во бу­ло до­не­сти як ідею все­світу, так і бур­герів, па­тер­ни ре­алі­зо­вані на тем­но­му і світ­ло­му тлі. Тем­ний фон по­си­лює асо­ціа­ції з кос­міч­ним про­сто­ром, а світ­лий, ра­зом з тек­сту­ра­ми ін­гредієн­тів, асо­ці­юєть­ся з їжею. Крім асо­ціа­цій з м'ясом, чер­во­ний колір — від­си­лан­ня до культур­но­го кон­тек­сту Ка­на­ди.

Клієнт

Burgonomy

Галузь

Харчова

Закінчено

Жовтень 2019

Термін

Три місяці

Вихід

  • Дослідження ринку
  • Ключові меседжі
  • Візуальний характер
  • Cтруктура системи
  • Елементи системи
  • Концепти упаковок
  • Бренд гайдлайни