Ми ба­чи­мо ти­сячі ві­зу­аль­них ме­седжів щод­ня. Во­ни всю­ди — все­ре­дині та зов­ні, на ву­ли­цях і в при­мі­щен­нях. Кож­не з них ство­рює тиск і шум, кож­не зма­гаєть­ся за наш ін­те­рес і пам'ять. Але пе­ре­ма­га­ють оди­ни­ці — лю­ди фільтру­ють 98% ме­седжів і в пам'яті за­ли­шаєть­ся міні­мум.

Ін­те­рес і пам'ять лю­дей — те, без чо­го ком­панії не мо­жуть іс­ну­ва­ти й роз­ви­ва­ти­ся. Людський ро­зум од­не з полів на яко­му во­ни зма­га­ють­ся, ве­дуть ін­те­лек­ту­альні бит­ви. І сьо­год­ні, рівень зма­ган­ня до­ся­гає ме­жі — си­ла шу­му і кон­ку­рен­ції, об­ме­жені мож­ли­во­сті лю­дей по сприй­нят­тю і за­пам'ято­ву­ван­ню, об­сяг тех­но­ло­гій і знань, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ком­панії …

До­по­ма­гає­мо ком­паніям пе­ре­ма­га­ти в зма­ган­ні за ро­зу­ми й сер­ця, ство­рю­ю­чи міст­кі ві­зу­альні ме­седжі та си­сте­ми, та­кі як:

 • системи візуальної ідентичності
 • фірмові стилі
 • промо веб-сайти
 • презентації
 • символи
 • упаковки
 • вивіски
 • плакати

Щоб влу­чи­ти в ціль, ви­на­хо­ди­мо рі­шен­ня про­ду­ма­не за змі­стом, ві­зу­аль­ним ха­рак­те­ром і тех­но­ло­гія­ми. Для цьо­го — до­слід­жує­мо (кон­текст), пла­нує­мо (стра­те­гія), проєк­тує­мо (кон­цепт), ви­мірює­мо (ре­ак­ція) і ви­роб­ляє­мо (фор­ма). Під­су­мок — ін­стру­мент для ко­муніка­ції, що пра­ц­ює в умо­вах ви­со­кої щіль­но­сті шу­му, зма­ган­ня, де­фі­ци­ту ува­ги та ін­ших пе­реш­код.

Світ швид­ко змі­нюєть­ся, кон­ку­рен­ція зростає, як і по­тре­би на­ших клієн­тів. То­му ми по­стій­но шу­кає­мо но­ві i кра­щі за­со­би для поліп­шен­ня рі­шень. на­при­клад:

Знан­ня та про­це­си. Ство­рює­мо рі­шен­ня ґрун­ту­ю­чись на ро­зу­мін­ні лю­дей, біз­не­су, тен­ден­цій, тех­но­ло­гій. Для цьо­го пра­ц­ює­мо над фор­малі­за­цією і поліп­шен­ням знань, про­цесів.

На­при­клад, при ство­рен­ні си­сте­ми ві­зу­аль­ної іден­тич­но­сті, про­хо­ди­мо че­рез 11 ве­ли­ких фаз, в яких 77 ета­пів, 460 за­дач, ча­сти­на з яких мо­жуть іте­ру­ва­ти­ся. Або в про­цесі по­шу­ку кон­цеп­ції про­дук­ту ство­рюєть­ся близько 50 вер­сій, з яких тільки од­на про­хо­дить че­рез 60 кри­теріїв від­бо­ру.

Мульти­дис­ци­плі­нар­на ко­ман­да. Ком­плекс­ні про­бле­ми кра­ще ви­рі­шу­ють­ся ко­ла­бо­ра­цій­но. За­лу­чає­мо ба­га­то різ­но­про­філь­них спе­ціалістів в про­цес ство­рен­ня рі­шень. При цьо­му фір­ма спроєк­то­ва­на та­ким чи­ном, щоб функ­ціо­ну­ва­ти як єди­не ці­ле, за ра­ху­нок спіль­них цін­но­стей, прин­ци­пів і пра­вил.

 • Керуючі проектом
 • Проєктувальники
 • Арт-директори
 • Аналітики
 • Стратеги
 • Лінгвісти
 • Технологи
 • Психологи
 • Ілюстратори
 • 2D-аніматори
 • 3D-моделлери
 • Фотографи
 • Типографи
 • Письменники
 • Соціологи
 • Культурологи

Ін­стру­мен­ти та тех­но­ло­гії. Вив­чає­мо і за­сто­со­вує­мо но­ві та старі тех­но­ло­гії для поліп­шен­ня про­цесів та кін­це­во­го рі­шен­ня. Будь то тех­но­ло­гії в ство­рен­ні зоб­ра­жень, фо­то­гра­фії, 3d, ані­ма­ції, ти­по­гра­фіки, дру­ку, про­гра­му­ван­ня. На­при­клад:

 • Призма ідентичності
 • Бренд-архетипи
 • Семіотичний аналіз
 • Метод аналізу ієрархій
 • Крафтові ілюстрації
 • Варіативні шрифти
 • WRAP Framework
 • Каліграфія пензлем
 • Генеративний рух
 • Метод Дельфі
 • Фотобашінг
 • 3D-друк
 • 3D-леттерінг
 • Паралакс
 • Плотографія
 • Webpack
 • Gulp
 • Three.js