Ми біль­ше не жи­ве­мо у світі ма­со­во­го спо­жи­ван­ня, який іс­ну­вав в ро­ки бу­му 30-х. Но­ва мо­дель культу­ри на по­в­но­му хо­ду — світ гі­пер­спо­жи­ван­ня. Світ, де в бо­ротьбі за ін­те­рес і пам'ять, ком­панії транслю­ють сот­ні по­ві­дом­лень в ти­ся­чах міс­ць на мільйо­ни лю­дей од­но­час­но. Тут нон-стоп ллють­ся ін­фор­ма­ційні по­то­ки та лю­ди щод­ня за­ну­рю­ють­ся в ха­ос з ві­зу­аль­но­го шу­му, який ство­ре­ний по­ві­дом­лен­ня­ми, що зма­га­ють­ся за їх сві­до­мість.

За­раз, об­раз ком­панії, іден­тич­ність, ідеї що транслю­ють­ся че­рез сот­ні ме­седжів та то­чок кон­так­ту з людь­ми, важ­ливі­ші са­мо­го про­дук­ту. А ві­зу­аль­на іден­тич­ність у сві­до­мо­сті лю­дей — цен­траль­на точ­ка вхо­ду у світ ком­панії*. Те, за чим її зустрі­ча­ють і роз­пізна­ють у ве­ли­ко­му за­галь­но­му по­то­ці шу­му, те що ін­те­гро­ва­но в кож­не по­ві­дом­лен­ня ком­панії.

При сьо­год­ніш­ньо­му рів­ні ві­зу­аль­но­го шу­му, i то­му як лю­ди фільтру­ють і за­пам'ято­ву­ють, ми го­во­ри­мо вже не про ві­зу­аль­ну іден­тич­ність ком­паній, а про кон­ку­рент­ну іден­тич­ність між ма­сою подіб­них то­варів, по­слуг і культур.

В умо­вах де­фі­ци­ту но­вих форм і сен­сів, які вже обі­грані й роз­ти­ра­жо­вані, рів­ня кон­ку­рен­ції за сві­до­мість, ство­рен­ня си­сте­ми ві­зу­аль­ної іден­тич­но­сті, яка пра­виль­но пра­ц­ює — ви­клик но­во­го ча­су. Ви­клик, з яким ми до­по­ма­гає­мо ком­паніям впо­ра­ти­ся.

До­слі­див­ши весь кон­текст си­ту­а­ції, ми ви­на­хо­ди­мо си­сте­му іден­тич­но­сті, яка до­по­ма­гає сфор­му­ва­ти ціліс­ний, впізна­ва­ний об­раз ком­панії та до­не­сти до лю­дей її клю­чо­ві ідеї й зміст. Си­сте­му, яка до­по­ма­гає ро­би­ти так, щоб ві­зу­альні ме­седжі іден­ти­фіку­ва­ли­ся й за­пам'ято­ву­ва­ли­ся у за­галь­но­му по­то­ці шу­му.

За­леж­но від си­ту­а­ції, го­то­ва си­сте­ма мо­же скла­да­ти­ся як з од­но­го-двох іден­ти­фі­ка­торів, ін­те­гра­торів, так і з біль­шо­го на­бо­ру:

Для нас важ­ли­во, щоб рі­шен­ня пра­ц­ю­ва­ло в кож­но­му по­тріб­но­му ви­пад­ку й кон­тексті. Так, ство­рю­ю­чи си­сте­му, ми ви­рі­шує­мо сот­ні міждис­ци­плі­нар­них про­блем — ко­муніка­ційні, еко­но­міч­ні, есте­тич­ні, тех­но­ло­гіч­ні, ви­роб­ни­чі. Рі­шен­ня стає всебіч­но про­ду­ма­ним і от­ри­мує вла­сти­во­сті, які роб­лять йо­го при­сто­со­ва­ним до особ­ли­во­стей си­ту­а­ції. Для при­кла­ду:

 • Орієнтація на виробничі можливості

 • Інтегрування в носії

 • Єдність і виразність характеру

 • Релевантність сенсу для компанії, що доноситься

 • Рамки інтерпретації закладеного сенсу

 • Зв'язок з культурним контекстом

Склад робіт і фахів­ців, ми фор­мує­мо під ко­жен проєкт ін­диві­ду­аль­но. Йо­го визна­чає си­ту­а­ція і про­бле­ми, які тре­ба ви­рі­ши­ти. Для при­кла­ду, під horta iron бу­ло так:

 • типографіка і леттерінг
 • акцидентна верстка
 • виробництво продукції
 • фото-майстерність
 • CGI і фотоманипуляции
 • 3д-моделлинг
 • анімація
 • візуальний аудит
 • бізнес-аналіз
 • арт-дірекшн
 • управління проектами
 • проектування концептів
 • копірайтинг і скрінайтінг
 • юридична реєстрація

За­з­ви­чай до нас звер­та­ють­ся (1) ко­ли іден­тич­ність і об­раз ком­панії склад­ний для зчи­ту­ван­ня і за­пам'ято­ву­ван­ня; (2) ко­ли лю­ди при кон­так­ті з ком­панією, всю­ди пред­став­ля­ють її по різ­но­му; (3) ко­ли не зро­зу­мі­ло, на що ком­панія ро­бить упор в пра­г­нен­ні сфор­му­ва­ти сприй­нят­тя се­бе у клієн­тів; (4) ко­ли у ком­панії про­бле­ми з якістю ві­зу­аль­ної ди­фе­рен­ціа­ції; (5) ко­ли ві­зу­аль­не ви­ра­жен­ня різ­не від по­ві­дом­лен­ня до по­ві­дом­лен­ня, від ка­на­лу до ка­на­лу.