Виклик

Залізо Ор­ти (Horta's iron) — пор­ту­гальський стар­тап, корін­ням з мі­ста Ор­ти, який про­по­нує за­хи­с­ну екі­піров­ку для екс­тре­малів. Ком­панія ро­бить упор на за­хи­с­них вла­сти­во­стях спо­ряд­жен­ня, іноді на­віть в зби­ток зруч­но­стi.

Ви­клик — от­ри­ма­ти рі­шен­ня, яке до­но­сить фо­кус ком­панії на за­хи­с­них вла­сти­во­стях екі­піров­ки. Рі­шен­ня по­вин­но пра­виль­но ін­те­гру­ва­ти­ся в про­дук­ти ком­панії та упа­ков­ки.

Рішення

Сим­вол щи­та, як ос­но­ва рі­шен­ня, обра­ний з трьох при­чин: фо­кус ком­панії на за­хи­с­них вла­сти­во­стях екі­піров­ки; культур­ний кон­текст мі­ста (зо­кре­ма в Ор­ти на пра­порі та гер­бі зоб­ра­же­но щит); мож­ливість ор­ганіч­но ін­те­гру­ва­ти аб­ревіа­ту­ру на­з­ви ком­панії.

Як­що ди­ви­ти­ся на щит як на зброю, а не сим­вол, то він мав слаб­ку сто­ро­ну — зни­жу­вав рух­ливість щи­то­нос­ця. У цьо­му па­родія на особ­ливість екі­піру­ван­ня брен­ду — во­на по мак­си­му­му орієн­то­ва­на на за­хи­щеність, іноді в зби­ток зруч­но­сті.

Фор­ма сим­во­лу си­мет­рич­на і має ве­ли­ку ві­зу­аль­ну ва­гу. Бу­ло важ­ли­во, щоб рі­шен­ня доб­ре ін­те­гру­ва­ло­ся в екі­піров­ку та упа­ков­ки. При цьо­му, як­що при ін­те­гра­ції, фор­му щи­та по­кри­ва­ти ме­та­ле­вим ко­льо­ром — це по­си­лює об­раз, асо­ціа­ції.

Клієнт

Horta's Iron

Галузь

Спорт

Закінчено

Лютий 2020

Термін

Два місяці

Вихід

  • Дослідження ринку
  • Ключові меседжі
  • Візуальний характер
  • Cтруктура системи
  • Елементи системи
  • Концепти упаковок
  • Бренд гайдлайни